Skiltet
 

Danish Jerseys in the Art

Artist Anders Noe, Stenstrup, Funen, Denmark
Anders-Noe-jersey-Taasinge.jpgThis Jerseys belonged to the peasant Henry Poulsen, Taasinge
 
© Jersey-dk.dk• Hans Nørgaard • Egebjergvej 33 • 5771 Stenstrup • Telefon:. +45 6226 1341 • E-mail: hn@jersey-dk.dk

© Developed by DKviaNET A/S